>
>
Kristalleis, Oil on canvas, 100 x 80 cm, 2012

Kristalleis, Oil on canvas, 100 x 80 cm, 2012